پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب، مبارک باد


نظرات کاربران